NLP, czym jest, gdzie się kończy a gdzie zaczyna się  manipulacja. Twórcą NLP czyli neurolingwinistycznego programowania umysłu jest Richard Bandler. Człowiek, który odrzucił wszelakiego rodzaju ograniczenia i stworzył to, co stworzył, czyli NLP. Ponieważ obecnie żyjemy w świecie manipulacji, gdzie się nie ruszymy jesteśmy manipulowani w sposób świadomy lub nieświadomy, postaram się obalić pewne stereotypy dotyczące NLP i wykazać gdzie się ono kończy a zaczyna manipulacja. Aby to dobrze zrozumieć najpierw musimy sobie poprawnie zdefiniować manipulację, żeby mieć jednakowy punkt odniesienia do tej tematyki w tym pomoże nam etymologia wyrazu MANIPULACJA.

Rozpatrując źródło-słowo pojęcia manipulacja , które dzisiaj w naszym języku oznacza kierować ludźmi bez ich wiedzy , często z ich szkodą , odnajdujemy etymologię o podłożu łacińskim: połączenie dwu łacińskich terminów: manus – „ręka” i plere – „napełniać”. Wyrażenie manus pellere ma dwojakie znaczenie 1/ „mieć w dłoni czyjąś dłoń” oraz 2/ „mieć kogoś w ręce” . Istnieje jeszcze jedno określenie w łacinie – manipulus oznaczające „garść”, „naręcze”, „wiązkę”, „kompania wojska” od manus . Z kolei zwrot manipulo tłumaczony jest jako „wykonuję coś reką”; Zatem do połowy XVIII wieku zwrot manipulacja była określeniem czasownikowym i przymiotnikowym. Z rzeczownikowymi określeniami czynności spotykamy się dopiero w pierwszej połowie XVIII wieku w języku francuskim, skąd fr. manipulation trafiło do języka niemieckiego i angielskiego. Znaczenie wtórne tego słowa dotyczące aktywności umysłowej zaczęło występować w językach zachodnioeuropejskich w XIX wieku. Początkowo w polszczyźnie słowo manipulacja również nie posiadało charakteru pejoratywnego. W Słowniku języka polskiego z 1902 roku odnotowano dwa znaczenia tego pojęcia: - porządek odbywania roboty, odbywania wszelkich spraw, procedura (…); W.Doroszewski w słowniku języka polskiego z 1902 roku  odnotował dwa znaczenia tego pojęcia porządek odbywania roboty, odbywania wszelkich spraw, procedura , oraz kierowanie czym, prowadzenie interesu, zarząd, zawiadywanie. 42 lata później ten sam autor określa manipulację jako: - czynność wykonywana ręcznie, zwłaszcza precyzyjna, wymagająca zręczności i umiejętności oraz sposób prowadzenia lub załatwiania jakichś spraw (…) sposób postępowania. Wraz z rozwojem intelektu ludzkiego zwrot manipulacja uległ też ewolucji znaczeniowej. Zapewne wraz z przesunięciem znaczeniowym z czynności manualnej na umysłową nastąpiła deprecjacja pojęcia, które obecnie zamyka się w obszarze znaczeniowym wywołującym emocjonalno - oceniający charakter pojęcia. W Słowniku współczesnego języka polskiego odnajdujemy następujące wyjaśnienie tego słowa: „nieuczciwe wpływanie na cudze poglądy; naginanie, przeinaczanie faktów w celu osiągnięcia własnych korzyści” .